برای تغییر و تحول نباید خودمان را محدود به سال نو کنیم باید بدونیم هر روز فرصت تغیر داریم

محمدمهدی بیات