مراقبه دیدار با درون

مراقبه ای برای دیدار با درون برای داشتن حال خوش و شاد و آرام که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

مراقبه زندگی در لحظه

مراقبه ای برای آرامش و آموزش هنر زندگی در لحظه و بیاموزیم چگونه در اکنون زندگی را بسازیم که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

مراقبه تفاوت عشق انسانی با عشق رمانتیک

مراقبه ای برای بازسازی شخصیت که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

مراقبه روبرو شدن با ترس ها

مراقبه ای برای روبرو شدن با ترس ها با ریسمان طلایی خداوند و جرات و شهامت تغییر و تحول که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

مراقبه عشق و عقل از دیوان شمس مولانا

مراقبه ای برگرفته از غزلیات دیوان شمس مولانا که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

مراقبه نیایش و ارتباط با خدا

مراقبه ای برای نیایش و ارتباط با خدایی که پناه همه بی پناهان است که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای داشتن تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید ادیت مراقبه: محمدمهدی بیات