مراقبه رهاسازی نیروی اراده

مراقبه کمک آموزشی و آرامش رهاسازی نیروی اراده ی شفا یافتن که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

ادیت مراقبه: محمد مهدی بیات

دیدگاهتان را بنویسید