مراقبه روبرو شدن با ترس ها

مراقبه ای برای روبرو شدن با ترس ها با ریسمان طلایی خداوند و جرات و شهامت تغییر و تحول که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید