چه واکنشی در مقابل افراد منفی اطرافم انجام دهیم؟

در این ویس درباره تاثیر افکار منفی اطرافیان و چگونگی مقابله با این چالش صحبت میکنیم

فایل چهارم مستر مایندچه واکنشی در مقابل افراد منفی اطرافم انجام دهیم؟

دیدگاهتان را بنویسید