یوگانیدرا و وانهادگی روان و جسم

ریلکسیشن و وانهادگی روان و جسم و وصل شدن به نیروها و قدرتهای الهی که در درون ماست که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است

برای تأثیرگذاری عمیق تر از هدفون استفاده کنید

ادیت مراقبه: محمدمهدی بیات

یوگانیدرا و وانهادگی روان و جسم

دیدگاهتان را بنویسید