بایگانی دسته بندی: مدیتیشن

مراقبه تخیل سازنده و تجسم خلاق

مراقبه کمک درمانی تخیل سازنده و تجسم خلاق همراه با آرامش و وصل شدن به نیروی الهی درون که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید ادیت مراقبه: محمد مهدی بیات

مراقبه رهاسازی نیروی اراده

مراقبه کمک آموزشی و آرامش رهاسازی نیروی اراده ی شفا یافتن که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید ادیت مراقبه: محمد مهدی بیات

مراقبه آموزشی اعتماد به نفس

مراقبه آموزشی و تکنیک آرامش، اعتماد به نفس و مهمترین اعتماد به نفس که میتواند مارا به رشد انسانی و خدای مهربان وصل سازد که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

مراقبه دیدار با درون

مراقبه ای برای دیدار با درون برای داشتن حال خوش و شاد و آرام که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

مراقبه زندگی در لحظه

مراقبه ای برای آرامش و آموزش هنر زندگی در لحظه و بیاموزیم چگونه در اکنون زندگی را بسازیم که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

مراقبه تفاوت عشق انسانی با عشق رمانتیک

مراقبه ای برای بازسازی شخصیت که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید

مراقبه روبرو شدن با ترس ها

مراقبه ای برای روبرو شدن با ترس ها با ریسمان طلایی خداوند و جرات و شهامت تغییر و تحول که توسط سرکار خانم سعیده ابراهیم نژاد ضبط شده است برای تجربه عمیق تر از هدفون استفاده کنید